Lekcije 21 – 25

Peta ekspedicija: Božiji ljudi
21.lekcija: Božija pravila
22.lekcija: Zlatno tele
23.lekcija: Isus Navin, vođa
24.lekcija: Prelazak preko Jordana
25.lekcija: Pad Jerihona