O nama

Šta je Udruženje Skripta?
Udruženje Skripta deluje u Srbiji već oko 20 godina. Skripta je udruženje građana koje služi crkvama putem edukacije osoba za rad sa decom i mladima i organizacijom hrišćanskih susreta za sve uzraste.
Skripta je član Scripture Union Global  sajt https://scriptureunion.global/

Ciljevi i delatnosti

Cilj
Posredstvom Biblije inspirisati decu, mlade i odrasle da upoznaju Boga.

Vizija
• da svaki hrišćanin oduševljeno prione uz Bibliju i raste u veri
• da svaka crkva bude osposobljena za podučavanje dece i mladih u veri i poznavanju Biblije
• da u društvu u kojem živimo postoji zdravo hrišćansko svedočanstvo za decu, mlade i porodice

Naše ciljeve ostvarujemo kroz:
• organizovanje kampova za decu i mlade
• obučavanje učitelja i saradnika kako bi oni mogli organizovati i realizovati kamp
• štampanje kalendara za dnevno čitanje Biblije
• saradnju sa lokalnim crkvama, hrišćanskim organizacijama i drugim neprofitabilnim udruženjima
• organizovanje tinejdžerskih konferencija
• pripremu programa za kampove, Dečje klubove i konferencije
• predstavljanje aktivnosti na Godišnjoj Skupštini

Skupština
Skupština je najviše telo udruženje. Čine je svi članovi, a sastaje se jednom godišnje.

Upravni odbor
Upravni odbor je izvršno telo, koje upravlja radom Udruženja. Ima sedam članova koje Skupština bira na mandat od četiri godine. Upravni odbor se sastaje najmanje četiri puta godišnje.

Upravni odbor radi u sastavu : Melita Vidović – predsednik, Monika Vasiljević – sekretar, i članovi: Vesna Đekić, Ernej Molnar i Slobodan Stojanović.

Članovi
Članom Udruženja Skripte može postati svako ko se slaže sa Statutom i Programom rada Udruženja, popuni člansku pristupnicu i plati godišnju članarinu od 200 dinara. Udruženje Skripta od svojih članova očekuje da se uključe u njegov rad i svojim talentima, znanjima i sposobnostima doprinesu napretku Udruženja i ostvarivanju zajedničkih ciljeva. Članovi, takođe, čine Skupštinu udruženja, pa se jednom godišnje mogu bolje upoznati sa radom Udruženja Skripta i planovima za budućnost. Želja Udruženja Skripta je da svaki član pronađe svoje mesto unutar Udruženja Skripta kako bi zajedno doprineli promovisanju Božje reči, posebno među decom i mladima.