Velika Biblijska Ekspedicija

Cilj nam je dopreti do svakog deteta, mlade i odrasle osobe, a sa knjigama je to i moguće.

Velikoj biblijskoj ekspediciji naći ćeš 100 biblijskih tekstova, koji su podeljeni na 20 delova. Svaki deo sardži 5 biblijskih događaja. Pitanja, činjenice i predlozi su zajedničke aktivnosti koje preporučuju da ovu knjigu deca zajedno čitaju sa roditeljima, ili nekom drugom odraslom osobom. 

Velika biblijska ekspedicija pomaže da se na novi način otkrivaju biblijski događaji, diskutuje o pitanjima vere i otkrije velika priča Biblije

Kreni u veliku avanturu putovanja Biblijom i

• doživećeš Bibliju na drugačiji način,

• istražiti 100 biblijskih događaja,

• otkriti veliku Božiju priču,

• upoznati Boga ,

• saznati više kako živeti po Božijoj volji,

• pronaći kreativne ideje, činjenice, pitanja na www.velikaekspedicija.com

Preuzmite lekcije sa sledećih linkova:

Lekcija 1 – 5
Prva ekspedicija: Bog stvara svet
1. lekcija: Prvi ljudi
2. lekcija: Pad u greh
3. lekcija: Potop
4. lekcija: Božije obećanje dato Noju
5. lekcija: Vavilonska kula

Lekcija 6 – 10
Druga ekspedicija: Božija porodica
6. lekcija: Vreme je za odlazak
7. lekcija: Božije obećanje dato Avramu
8. lekcija: Ispunjeno obećanje
9. lekcija: Nisi sam
10. lekcija: Pomirenje

Lekcija 11 – 15
Treća ekspedicija: Dobro i u zlu
11.lekcija: Prodato!
12.lekcija: Zatvor i unapređenje
13.lekcija: Braća se ponovo susreću
14.lekcija: Povratak u Egipat
15.lekcija: Ponovni susret

Lekcija 16- 20
Četvrta ekspedicija: Mojsije
16.lekcija: Mojsije se rodio
17.lekcija: Bog se objavljuje Mojsiju
18.lekcija: Nema izlaza!
19.lekcija: Slobodni ste!
20.lekcija: Prelazak preko mora!

Lekcija 21 – 25
Peta ekspedicija: Božiji ljudi
21.lekcija: Božija pravila
22.lekcija: Zlatno tele
23.lekcija: Isus Navin, vođa
24.lekcija: Prelazak preko Jordana
25.lekcija: Pad Jerihona

Lekcija 26 – 30
Šesta ekspedicija: Božiji heroji
26.lekcija: Božiji ljudi su neposlušni
27.lekcija: Devora
28.lekcija: Gedeon
29.lekcija: Samson
30.lekcija: Ruta

Lekcija 31 – 35
Sedma ekspedicija: Božiji narod
31.lekcija: Samuilo sluša Boga
32.lekcija: Kralj Saul
33.lekcija: David i Golijat
34.lekcija: David i Saul
35.lekcija: Kralj David

Lekcija 36 – 40
Osma ekspedicija: Nevolje!
36.lekcija: Davidu je žao
37.lekcija: Solomon je mudar
38.lekcija: Solomonov hram
39.lekcija: Ilija i proroci
40.lekcija: Pad Jerusalima

Lekcija 41 – 45
Deveta ekspedicija: Pesme i poslovice
41.lekcija: Pesme i poslovice
42.lekcija: Molim te, oprosti mi!
43.lekcija: Dušo moja, proslavljaj Gospoda!
44.lekcija: Biti mudar
45.lekcija: Živeti po Božijoj volji

Lekcija 46 – 50
Deseta ekspedicija: Božiji glasnici
46.lekcija: Isaija
47.lekcija: Jeremija
48.lekcija: Danilo
49.lekcija: Jona
50.lekcija: Malahija

Lekcija 51 – 55
Novi zavet
Jedanaesta ekspedicija: Isus, Božiji Sin

51.lekcija: Jedan od nas
52.lekcija: Veruj u nemoguće
53.lekcija: Radosna vest!
54.lekcija: Spremi se
55.lekcija: Upoznaj svog neprijatelja

Lekcija 56 – 60
Dvanaesta ekspedicija: Šta je Isus govorio
56.lekcija: Šta treba da radim
57.lekcija: Kako treba da se molim
58.lekcija: Isus priča priče
59.lekcija: Dobri Samarjanin
60.lekcija: Izgubljeno–nađeno

Lekcija 61- 65
Trinaesta ekspedicija: Šta je Isus radio
61.lekcija: Isus hrani mnoštvo
62.lekcija: Isus hoda po vodi
63.lekcija: Čovek je progledao
64.lekcija: Čovek je ozdravio
65.lekcija: Lazar je živ

Lekcija 66 – 70
Četrnaesta ekspedicija: Božiji veliki plan
66.lekcija: Poslednja večera
67.lekcija: Isus na sudu
68.lekcija: Isus umire
69.lekcija: Isus je živ
70.lekcija: Isus odlazi na nebo

Lekcija 71 – 75
Petnaesta ekspedicija: Prvi hrišćani
71.lekcija: Dan Svetog Duha
72.lekcija: Petar pomaže čoveku
73.lekcija: Stefan
74.lekcija: Radosna vest o Isusu
75.lekcija: Radosna vest za sve ljude

Lekcija 76 – 80
Šesnaesta ekspedicija: Radosna vest za sve
76.lekcija: Isus se objavljuje Savlu
77.lekcija: Širenje radosne vesti
78.lekcija: Izveštavanje
79.lekcija: Putovanje i naučavanje
80.lekcija: Brodolom!

Lekcija 81 – 85
Sedamnaesta ekspedicija: Pripadati Bogu
81.lekcija: Bog sve radi za našu dobrobit
82.lekcija: Božiji duh
83.lekcija: Božije oružje
84.lekcija: Radujte se!
85.lekcija: Ne odustaj!

Lekcija 86 – 90
Osamnaesta ekspedicija: Živeti po Božijoj volji
86.lekcija: Vođenje crkve
87.lekcija: Pripadati Bogu
88.lekcija: Raditi za Boga
89.lekcija: Božija Reč
90.lekcija: Budite spremni

Lekcija 91 – 95
Devetnaesta ekspedicija: Slediti Isusa
91.lekcija: Božija ljubav
92.lekcija: Nova osoba
93.lekcija: Dođi Isusu
94.lekcija: Vera i dela
95.lekcija: Volite jedan drugoga

Lekcija 96 – 100
Dvadeseta ekspedicija: Zauvek s Bogom
96.lekcija: Glas i vizija
97.lekcija: Isusova poruka crkvi
98.lekcija: Ko je vladar celog sveta?
99.lekcija: Sveopšte veselje
100.lekcija: Novi početak